Home Văn mẫu hay lớp 2 Tả cảnh biển vào một đêm trăng đẹp.