Home Văn mẫu hay lớp 6 Kể một câu chuyện em đã nghe đã đọc về một người sống và làm việc theo pháp luật theo nếp sống văn minh